2 n

 

 

Статут

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
1.1. Громадська організація «Чеський клуб в Україні» (далі – Організація) є недержавною неприбутковою організацією, яка об’єднує на добровільних засадах громадян України, громадян інших держав та осіб без громадянства за спільними інтересами людей, які здійснюють свою діяльність в культурній, інформаційній, соціальній, туристичній та інших сферах для реалізації мети, завдань та напрямків діяльності, передбачених цим Статутом.
1.2. Організація здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання», інших нормативно-правових актів України, міжнародних нормативних актів, цього Статуту та своїх внутрішніх документів, що не суперечать чинному законодавству України.
1.3. Організація здійснює свою діяльність на засадах добровільності, єдності інтересів і рівноправності її членів, самоврядування, законності та гласності. Організація вільна у виборі напрямків своєї діяльності.
1.4. Організація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації у порядку встановленому відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців».
1.5. Діяльність Організації має суспільний характер, що не суперечить її взаємодії з органами державної влади та не позбавляє права на отримання державної підтримки.
1.6. Для виконання статутних цілей Організація може засновувати засоби масової інформації, створювати товариства, підприємства та відокремлені підрозділи, розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі, проводити мирні зібрання, у встановленому законодавством порядку, надавати організаційну та матеріальну допомогу іншим об’єднанням, організаційно та матеріально підтримувати інші об’єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні.
1.7. Організація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного їй майна. Держава та її органи не несуть відповідальності за зобов’язаннями Організації. Організація не відповідає за зобов’язання Держави та її органів. Члени Організації не несуть відповідальності за зобов’язання Організації. Організація не несе відповідальність за зобов’язаннями своїх членів.
1.8. Діяльність Організації поширюється на територію України.
1.9. Повна назва Організації: Громадська організація «Чеський клуб в Україні». Скорочена назва Організації: ГО «Чеський клуб в Україні». Повна назва Організації на російській мові: Общественная организация «Чешский клуб в Украине». Скорочена назва Організації на російській мові: ОО «Чешский клуб в Украине». Повна назва Організації на чеській мові: Občanské sdruženi «Česky klub na Ukrajině». Скорочена назва Організації на чеській мові: OS «Česky klub na Ukrajině». Повна назва Організації на англійській мові: Non-governmental organization «Czech club in Ukraine». Скорочена назва Організації на англійській мові: NGO «Czech club in Ukraine»
1.10. Місцезнаходження Організації: Україна, 21036, м. Вінниця, вул. 40-річчя Перемоги, буд. 58-а, кв. 902.
4
2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
2.1. Метою діяльності Організації є об’єднання зусиль громадян для задоволення та захисту своїх законних соціальних, культурних, наукових, творчих, економічних та інших спільних інтересів; проведення маркетингової діяльності, обмін професійним досвідом членів Організації, сприяння розвитку дружби, кращому ознайомленню з життям, історією і культурною спадщиною України та Чеської республіки, сприяння культурному обміну та туристичному руху між українськими і чеськими громадськими, туристськими асоціаціями, організаціями і підприємствами різних форм власності, сприяння інтеграції України в сім’ю європейських держав.
2.2. Основними завданнями Організації є:
2.2.1. Сприяння професійному розвитку, підвищенню кваліфікації, здійсненню науково-освітніх та навчальних програм і проектів для членів Організації, громадян та юридичних осіб-партнерів Організації.
2.2.2. Зміцнення і заохочення співробітництва в галузях культури, туризму між Україною і Чеською республікою, країнами членами Європейського Союзу, сприяння розширенню дружніх зв'язків між країнами і народами, кращому ознайомленню з життям, історією і культурною спадщиною України і Чеської республіки та Європи.
2.2.3. Сприяння державним, приватним та іншим організаціям, що працюють у туристичній сфері у діяльності по встановленню і розширенню співробітництва між українськими і чеськими культурними та туристичними асоціаціями, організаціями і підприємствами різних форм власності, що беруть участь у розвитку міжнародного туризму, в тому числі, що здійснюють капіталовкладення в сферу туризму:
- заохочення як організованій груповій, так і індивідуальній туристичній діяльності, обмінам спеціалізованими групами, у тому числі з метою відвідування спортивних заходів, музичних і театральних заходів, симпозіумів, конгресів і інших заходів;
- розвиток оздоровчого туризму, усебічне висвітлення національних, культурних, історичних здобутків України та Чеської республіки, інших країн Європи;
- сприяння кращому ознайомленню з життям, історією і культурною спадщиною України і Чеської республіки;
- інформування про туристичні ресурси інших Держав;
- видання та розповсюдження власних довідково-інформаційних та рекламних матеріалів, випуску різних періодичних і інших поліграфічних видань;
- організація та проведення місцевих, регіональних, всеукраїнських та міжнародних конференцій, симпозіумів, семінарів, тренінгів, виставок, навчальних поїздок для обміну досвідом, в тому числі і за кордон та інших заходів з питань, що стосуються статутних мети та завдань;
- створення товариств, підприємств та відокремлених підрозділів;
- участь у обміні фахівцями, науковцями і журналістами, що спеціалізуються на питаннях художньої творчості, музики, туризму, подорожей, а також сприяння всебічним контактам і співробітництву між організаціями України та Чеської республіки;
- участь в організації поїздок з метою відвідування спортивних заходів, музичних і театральних представлень, симпозіумів, конгресів і інших заходів;
5
- інформаційно-консультативні послуги агентствам і приватним особам по підборі курортів для проходження санаторного лікування на території Чеської республіки та країн Європейського Союзу;
- інформаційно-консультативні послуги підприємствам, підприємцям та приватним особам щодо перебування та організації діяльності в Чеській республіці;
- пропагування туристичних та курортологічних можливостей України та Чеської республіки;
- надання пропозицій до органів державної влади щодо розвитку туристичної галузі та вдосконалення нормативної бази;
- налагодження контактів з міжурядовими та міжнародними туристичними та екологічними організаціями, залучення грантових та інших коштів міжнародних донорських організацій;
- збереження і зміцнення моральних підвалин родини і суспільства, збереження його традиційних культурних цінностей і історичних традицій, охорону і забезпечення умов, що гарантують дотримання достоїнства особистості, прав і свобод людини, передбачених Конституцією України.
2.2.4. Проведення соціологічних досліджень, медико-психолого-педагогічних, мистецтвознавчих, лінгвістичних, суспільних експертиз, у тому числі з доручення компетентних органів, членами Організації і притягнутих фахівців.
2.2.5. Пошук засобів, у тому числі грантів, благодійних і цільових засобів, безоплатно наданих національними та іноземними благодійними організаціями і громадянами для здійснення діяльності, передбаченої Статутом.
2.2.6. Організація роботи зі створення товариств, підприємств (включаючи закордонні).
2.3. Для досягнення поставленої мети Організації вишукує та акумулює фінансові ресурси для фінансування статутних завдань Організації.
2.4. Напрямами діяльності Організації є:
2.4.1. Організація та проведення теоретичних та науково-практичних конференцій, тренінгів, майстер-класів, диспутів, тематичних круглих столів, інших заходів.
2.4.2. Участь у підготовці та розповсюдженні аналітичних, наукових, інформаційних матеріалів, експертних висновків.
2.4.3. Участь у підготовці та поширенні серед широких кіл громадськості та окремих категорій населення просвітницьких матеріалів.
2.4.4. Підтримка міжнародних зв'язків, укладання міжнародних угод, участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України та чинному законодавству, заснування міжнародних громадських (неурядових) об’єднань.
2.4.5. Проведення незалежних соціологічних опитувань з питань, які цікавлять молодь. 2.4.6. Участь у формуванні громадської думки шляхом виступів у засобах масової інформації, лекційної пропаганди та іншими засобами, які не суперечать законам України. 2.5.9. Брати участь у заходах із підвищення фахової кваліфікації членів Організації.
2.5.10. Брати участь у цільових та комплексних програмах з пріоритетних напрямків діяльності.
2.5.11. Засновувати засоби масової інформації.
6
2.5.12. Вступати у міжнародні (неурядові) організації, підтримувати міжнародні зв'язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України та статутним завданням Організації.
2.5.13. Брати участь у загальнодержавних і громадських мирних зібраннях.
2.5.14. Надавати своїм членам організаційну, інформаційну та консультативну допомогу.
2.5.15. Засновувати міжнародні громадські (неурядові) об’єднання, утворювати міжнародні спілки об'єднань громадян.
2.5.16. Підтримувати прямі міжнародні контакти і зв'язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України.
2.5.17. Здійснювати в інтересах Організації іншу діяльність, яка не суперечить чинному законодавству України та статутним цілям Організації.
3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІЗАЦІЇ
3.1. Організація є неприбутковою, некомерційною організацією, що має статус юридичної особи за законодавством України. Організація набуває прав юридичної особи з моменту її державної реєстрації.
3.2. Організація здійснює свою діяльність без мети одержання прибутку.
3.3. Організація може мати відокремлене майно, може виступати учасником цивільно-правових відносин, від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав та нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді, в господарському або третейському суді.
3.4. Організація має свій самостійний баланс (кошторис).
3.5. Організація має право відкривати в банківських установах поточні та інші рахунки для зберігання грошових коштів. Організація має право самостійно обирати банк або банки (в тому числі на території інших держав) відповідно до чинного законодавства України.
3.6. Організація може мати самостійний баланс, поточні та вкладні (депозитні) рахунки, у тому числі валютні в банківських установах, свою печатку, штампи, емблему, символіку (малий та великий логотипи), бланки на українській, російській, чеській та англійській мовах та іншу атрибутику, зразки яких затверджуються постійно діючим керівним органом Організації та реєструються у встановленому чинним законодавством України порядку.
3.7. Організація може укладати відповідно з напрямками своєї статутної діяльності цивільно-правові угоди з юридичними та фізичними особами як на території України, так і за кордоном.
3.8. Організація представляє і захищає свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських організаціях.
3.9. Організація може ідейно, організаційно та матеріально підтримувати діяльність своїх членів та їх організацій і угрупувань, яка спрямована на реалізацію статутних завдань, а також діяльність інших об'єднань громадян, надавати допомогу в їх створенні.
7
4. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙОМУ
В ЧЛЕНИ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ, ВИБУТТЯ З НЕЇ
4.1. Членство в Організації є добровільним. Індивідуальним членом Організації може бути особа, яка висловила бажання (на підставі заяви) бути членом Організації та в установленому Статутом порядку прийнята до її складу.
4.2. Індивідуальним членом Організації може бути будь-яка дієздатна особа, яка досягла 14 років, визнає цей Статут, добровільно виявляє бажання вступити до Організації і брати участь у реалізації завдань та напрямків діяльності.
4.3. Членство у Організації не є фіксованим.
4.4. Прийом нових членів здійснюється за умови дотримання ними вимог Статуту Організації.
4.5. Для вступу до Організації індивідуальні члени подають письмову заяву до Правління організації.
4.6. Строк розгляду заяви про вступ у Організацію не може бути більшим 30 (тридцяти) днів з моменту її подання. Якщо заява особи, яка вступає в Організацію, не була розглянута у встановлений строк, заявник має право звернутися з заявою про прийом до керівного органу.
4.7. Членство в Організації є несумісним з пропагандою насильства, національної, релігійної або соціальної ворожнечі, звуженням змісту існуючих прав і свобод людини і громадянина.
4.8. Член Організації може в будь-який час вийти з нього за власним бажанням та бути виключеним.
4.9. Питання щодо прийняття та вибуття членів вирішує Правління, що також може встановлювати й додаткові умови щодо прийняття до лав Організації нових членів.
4.10. Членство в Організації припиняється у разі:
- письмової заяви про вихід індивідуального члена;
- у разі визнання члена Організації в установленому законодавством порядку недієздатним або безвісно відсутнім;
- у випадку ліквідації Організації з моменту внесення відповідних змін до Реєстру об’єднань громадян;
- порушення членами Організації Статуту, положень та інструкцій;
- рішення суду про визнання особи, члена Організації, недієздатною;
- вирок суду про засудження особи, члена Організації, до позбавлення волі за умисний злочин;
- смерті;
- в інших випадках передбачених законодавством.
4.11. Членство в Організації припиняється:
- з дня подачі заяви до Правління Організації або з дня прийняття рішення про виключення Правлінням Організації.
4.12. Питання про припинення або зупинення членства в Організації може бути розглянуто протягом 30 днів.
4.13. Розмір вступних та членські внески, періодичність, розмір та порядок сплати визначає Правління Організації. У випадку припинення членства в Організації членські внески не повертаються.
8
5. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ЧЛЕНІВ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
5.1. Члени Організації мають право:
- брати участь у Загальних зборах Організації;
- обирати та бути обраним до керівних органів чи інших посад в громадській Організації;
- вносити пропозиції щодо змін та доповнень до Статуту, брати участь у виробленні і реалізації мети і завдань Організації згідно своїх повноважень;
- отримувати від Організації інформацію про статутну діяльність;
- на пільгових умовах приймати участь у заходах, які організовує Організація;
- надавати фінансову, технічну та інші види допомоги Організації;
- звертатись до керівних органів з приводу захисту своїх інтересів;
- перебувати в будь-яких інших Організаціях громадян (громадських Організаціях, партіях і т.п.);
- відстоювати права та інтереси Організації;
- вийти із числа членів Організації за власним бажанням.
5.2. Члени Організації зобов’язані:
- виконувати рішення керівних органів Організації;
- дотримуватися Статуту, мети, завдань та напрямків діяльності Організації;
- дбати про авторитет та позитивний імідж Організації;
- регулярно сплачувати членські внески, періодичність, розмір та порядок сплати яких визначене Правлінням Організації;
- поважати права та законні інтереси інших членів Організації.
6. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ
СТАТУТНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ
6.1. Керівними органами Організації є: Загальні збори та Правління Організації. Керівною особою Організації є її Президент.
6.2. Вищим керівним органом Організації є Загальні збори Організації (далі – Загальні збори), які складаються з членів Організації та проводяться не рідше одного разу на рік. Член Організації має право письмово передавати свої повноваження на Загальних зборах іншому члену або його представнику.
6.3. Загальні збори скликаються Президентом за власною ініціативою або на вимогу не менше 2/3 членів Організації.
6.3.1. Рішення про скликання Загальних зборів на вимогу, приймається не пізніше ніж через місяць після отримання вимоги про скликання.
6.3.2. Про дату, місце, час проведення Загальних зборів та порядок денний Правління повідомляє членів Організації письмово чи телефонограмою не пізніше ніж за 30 днів.
6.3.3. Будь-хто з членів Організації вправі вимагати розгляду питання на Загальних зборах за умови, що воно ним було поставлено не пізніш як за 5 днів до початку Загальних зборів. З питань не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за одностайною згодою всіх членів, присутніх на Загальних зборах.
6.3.4. Загальні збори вважаються правомочними, коли (якщо) в них беруть участь не менше 50% членів Організації.
9
6.4. Загальні збори:
- визначають основні напрямки діяльності Організації згідно з метою та її завданнями;
- приймають Статут Організації, вносять до нього зміни та доповнення;
- затверджують довгострокові програми діяльності Організації;
- обирають Президента Організації;
- обирають Віце-президента;
- визначають кількісний склад Правління та обирають її членів;
- визначають кількісний склад та обирають членів Ревізійної комісії;
- заслуховують звіти Правління, Ревізійної комісії та затверджують їх;
- оцінюють роботу Правління, Президента Організації та Ревізійної комісії;
- визначають порядок утворення товариств, підприємств та відокремлених підрозділів Організації;
- делегують Правлінню окремі функції по управлінню коштами та майном;
- можуть скасувати рішення керівних органів, посадових осіб Організації, Ревізійної комісії;
- приймають рішення про входження до спілок, асоціацій та інших об’єднань;
- приймають рішення про реорганізацію або ліквідацію Організації;
- встановлюють порядок та строки припинення діяльності Організації;
- визначають чисельний склад та обирають членів Ліквідаційної комісії;
- приймають рішення про реалізацію права власності на майно та кошти Організації;
- можуть своїм рішенням делегувати частину своїх повноважень, постійно, або на певний час Правлінню Організації, Президенту, окрім тих, що складають виключну компетенцію;
- розглядають інші питання діяльності Організації.
6.5. Рішення Загальних зборів оформлюється протоколом. Голова Загальних зборів організовує ведення протоколу. Протоколи Загальних зборів мають у будь-який час надані членам Організації на вимогу. На вимогу членів Організації повинні видаватися засвідчені витяги з протоколів.
6.6. З ініціативи Правління, Президента, Ревізійної комісії або на вимогу не менше ніж 1/3 загальної кількості членів Організації, Правління зобов’язане провести позачергові Загальні збори для розгляду важливих, термінових справ, що виникають в діяльності Організації.
6.6.1. Завдання щодо зборів позачергових Загальних зборів має надійти письмово з зазначенням мети цих зборів.
6.6.2. Позачергові Загальні збори мають бути зібрані так, щоб вони відбулись протягом 2 тижнів з моменту отримання завдання.
6.6.3. Про місце, час та порядок денний надзвичайних Загальних зборів Правління має письмово поінформувати всіх Членів Організації не менше ніж за 10 днів до проведення.
6.7. В випадку, якщо Загальні збори, що були зібрані відповідно до п. 6.2. та 6.3.2. не мають права на прийняття рішень через відсутність кворуму, про який описано в п. 6.3.4. цього Статуту, Правління визначає новий термін проведення Загальних зборів без застосування умов про шлях та терміни повідомлення членів. В такій ситуації Загальні збори можуть приймати рішення, якщо в них беруть участь не менше 1/4 загальної кількості членів, за винятком прийняття рішень щодо:
- припинення діяльності Організації;
10
- внесення змін до Статуту Організації;
- використання майна та коштів Організації.
6.8. У період між Загальними зборами діяльністю Організації керує Правління, чисельність та склад якого обираються Загальними зборами на термін не більший, ніж один рік. До складу Правління входять Президент, Віце-президент та члени Правління.
6.9. Члени Правління здійснюють свою діяльність на громадських засадах.
6.10. Правління скликається Президентом Організації:
- при необхідності, але не рідше, ніж один раз у квартал;
- на вимогу 2/3 членів Правління.
Засідання Правління є правомочними, якщо на них присутні більше половини членів. У засіданнях Правління можуть брати участь з правом дорадчого голосу члени Ревізійної комісії.
6.11. Рішення Правління приймаються на його засіданнях або через опитування його членів. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Правління від загальної кількості присутніх на засіданні або опитаних.
6.12. Повноваження Правління:
- визначає шляхи реалізації рішень Загальних зборів та організовує їх виконання;
- розробляє та вносить на розгляд Загальних зборах цільові, багаторічні та комплексні програми;
- приймає рішення про скликання Загальних зборів, дату проведення та порядок денний;
- затверджує символіку та зразки печатки, штампів, бланків Організації;
- забезпечує фінансово-господарську діяльність та відповідно до рішення Загальних зборів;
- визначає матеріально відповідальних осіб, надає право підпису фінансових документів;
- представляє Організацію у стосунках з іншими громадськими організаціями, органами державної влади, громадянами України та іноземцями як в Україні так і за її межами;
- приймає нових членів Організації;
- приймає рішення про припинення членства в Організації;
- затверджує положення про періодичність, розмір та порядок сплати вступних та членських внесків;
- може скасувати рішення Президента, Віце-президента Організації, Ревізійної комісії, що суперечать цьому Статуту, та іншим документам Організації;
- затверджує Статут, інструкції та положення заснованих Організацією підприємств, установ;
- може делегувати частину своїх повноважень Президенту Організації;
- приймає рішення про кооптацію до свого складу нових членів Правління в межах її загальної чисельності, з наступним затвердженням Загальними зборами.
6.13. Рішення Правління є обов’язковим для всіх членів Організації.
6.14. У період між Загальними зборами, засіданнями Правління, поточною діяльністю Організації керує її Президент.
6.15. Президент Організації:
- забезпечує виконання прийнятих Загальними зборами і Правління рішень;
11
- без доручення діє від імені Організації, представляє її інтереси в усіх національних та міжнародних організаціях та установах, заключає договори, видає доручення, відкриває у банках розрахункові та інші рахунки, розпоряджається коштами та майном в межах, затверджених Правлінням та відповідно до Статуту Організації;
- має право підпису фінансових та інших документів Організації;
- скликає засідання та організує підготовку засідань Правління, головує на них;
- формує структуру апарату Організації та її штат, затверджує штатний розпис;
- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників апарату Організації;
- приймає на роботу та звільняє з роботи Головного редактора друкованого органу Організації;
- звітує перед Загальними зборами про виконання їх рішень;
- може делегувати частину своїх повноважень Віце-президенту;
- організує роботу з членами Організації;
- виносить питання на розгляд Правління та Загальних зборів;
- координує міжнародні зв'язки Організації;
- виконує інші функції статутних завдань.
6.16. Рішення Президента оформлюються наказами.
6.17. Віце-президент Організації обирається Загальними зборами на термін повноважень Президента.
6.18. Віце-президент Організації координує окремі напрямки роботи Організації. У випадку відсутності Президента Організації Віце-президент виконує обов’язки Президента Організації за його письмовим дорученням.
6.19. Контрольним органом Організації є її Ревізійна комісія, чисельність та склад якої обирається Загальними зборами на термін не більший, ніж один рік. У своїй діяльності ревізійна комісія керується цим Статутом і документами Організації.
6.20. Ревізійна комісія:
- обирає Голову Ревізійної комісії;
- керується Статутом Організації та Положенням про Ревізійну комісію, що затверджується Загальними зборами;
- контролює дотримання положень цього Статуту членами Організації, керівними органами (крім Загальних зборів), керівними особами Організації;
- здійснює контроль за виконанням рішень Організації;
- проводить ревізію фінансово-господарської діяльності Організації та утворених нею товариств, підприємств та відокремлених підрозділів;
- перевіряє виконання бюджету керівними та виконавчими органами Організації;
- контролює цільове використання коштів та фінансову діяльність Організації;
- контролює періодичність, розмір та порядок сплати вступних та членських внесків;
- вживає необхідних заходів для збереження власності Організації;
- розглядає заяви про порушення членами Організації норм цього Статуту та вносить пропозиції з цього приводу відповідним керівним органам Організації;
- розглядає конфліктні ситуації та виносить свої рекомендації щодо них;
- звітує перед Загальними зборами про результати своєї діяльності;
- здійснює інші повноваження покладені на неї Загальними зборами.
6.21. Членами Ревізійної комісії не можуть бути члени Правління. При необхідності, Ревізійна комісія може залучати до роботи спеціалістів, які не входять до її складу.
6.22. Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб Організації подання їй
12
усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських чи інших документів та особистих пояснень.
6.23. Проведення перевірок діяльності Організації та її видатків можуть здійснюватись аудиторами, відповідно до рішень Загальних зборів, Правління чи Президента.
Висновки аудиторських перевірок, прирівнюються до висновків Ревізійної комісії.
7. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕНЯ ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА, ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ, КОНТРОЛЮ, ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ТА ІНШОЇ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, НЕОБХІДНОЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ СТАТУТНИХ ЗАВДАНЬ
7.1. Організація є неприбутковою та некомерційною організацією. Господарська діяльність Організації направлена на забезпечення статутної діяльності.
7.2. З метою виконання статутних завдань і цілей Організація здійснює необхідну фінансово-господарську господарську діяльність.
7.3. Майно та кошти Організації складають:
- безоплатні надходження або надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги, благодійної допомогу чи добровільних пожертвувань;
- вступні та членські внески;
- дарунки, пожертвування у грошовій, матеріальній та майновій формах, інші види допомоги, що не заборонені чинним законодавством України від фізичних та юридичних осіб;
- фінансова та матеріальна допомога на реалізацію програм Організації з державного та місцевих бюджетів відповідно до законодавства України;
- надходження від закордонних фондів та окремих осіб у вигляді грошових коштів в іноземній валюті та українській гривні, в матеріальній формі;
- пасивні доходи;
- інші джерела, не заборонені законодавством України.
7.4. Кошти Організації використовуються для виконання статутних завдань, матеріально-технічного, фінансового та організаційного забезпечення діяльності Організації.
7.5. Власність Організації охороняється законом і не може бути відчужена інакше ніж добровільно, або державою на підставі закону чи рішення суду.
7.6. Організація набуває право власності на кошти та інше майно, передане їй засновниками, членами (учасниками) або державою, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом.
7.7. Організація є власником:
- майна та коштів, переданих їй членами Організація або державою;
- коштів, набутих від вступних та членських внесків;
- майна та коштів, які пожертвували фізичні та юридичні особи;
- рухомого та нерухомого майна, придбаного за рахунок власних коштів Організації чи на інших підставах, не заборонених чинним законодавством;
- майна та коштів, придбаних в результаті діяльності створених товариств, підприємств та відокремлених підрозділів.
13
7.8. Організація для виконання статутних завдань і цілей може безпосередньо здійснювати необхідну господарську діяльність без мети отримання прибутку.
7.9. Організація також має право на майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої комерційної діяльності.
7.10. Організація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності.
7.11. Організація може здійснювати фінансування у межах статутної діяльності інших організацій, які беруть участь у виконанні спільних програм та проектів.
7.12. Організація веде оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструється в державних податкових органах і вносить до бюджету платежі в порядку і розмірах, передбачених законодавством.
7.13. Відповідальність за ведення бухгалтерського обліку та своєчасне надання звітності покладається на Головного бухгалтера, компетенція якого визначається чинним законодавством.
7.14. Збитки, завдані Організації в результаті порушення її майнових і немайнових прав власності громадянами, іноземцями, особами без громадянства, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються за рішенням суду.
7.15. Кошти та інше майно Організації в разі припинення своєї діяльності, не може перерозподілятись між її членами. Кошти та майно Організації спрямовуються виключно на виконання статутних завдань Організації.
7.16. Організація – юридична особа, несе самостійну відповідальність за свою діяльність і не несе відповідальність по зобов’язанням інших юридичних осіб.
7.18. Державний контроль за діяльністю Організації здійснюється державними органами у порядку, передбаченому законодавством України.
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ
8.1. Внесення змін і доповнень до Статуту здійснюється Загальними зборами.
8.2. Зміни та доповнення до Статуту вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більшість присутніх на Загальних зборах Організації.
8.3. У виняткових випадках зміни та доповнення до Статуту можуть бути внесеними Правлінням, з наступним затвердженням на Загальних зборах.
8.4. Зміни до установчих документів Організації підлягають обов’язковій державній реєстрації шляхом внесення відповідних змін до записів Єдиного державного реєстру у п'ятиденний термін.
9. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ВИРІШЕННЯ МАЙНОВИХ ПИТАНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ЛІКВІДАЦІЄЮ
9.1. Організацію створено на невизначений строк.
9.2. Організація припиняє свою діяльність у випадках та в порядку, передбаченому чинним законодавством.
9.3. Припинення діяльності Організації відбувається відповідно до рішення Загальних зборів, якщо за таке рішення проголосувало не менше 75 % від присутніх членів Організації. Припинення діяльності організації відбувається шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу. Порядок припинення діяльності організації
14
визначається відповідно до положень цього Статуту та законодавства України.
9.4. Рішення про примусовий розпуск Організації на території України приймається згідно рішення суду.
9.5. Орган, який прийняв рішення про ліквідацію, призначає ліквідаційну комісію.
9.6. З дня призначення Ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Організації. Ліквідаційна комісія у встановлений чинним законодавством України строк публікує інформацію про припинення діяльності Організації в одному із офіційних органів преси із зазначенням строку подачі заяв кредиторами. 9.7. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Організації, розраховується по оплаті праці, з державою та кредиторами, складає ліквідаційний баланс і подає його на затвердження до органу, що її призначив.
9.8. У разі ліквідації Організації її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової установи.
9.9. Припинення діяльності Організації тягне за собою розпуск його керівних органів, статутних утворень та припинення членства в Організації.
9.10. Усі суперечки щодо майнових питань вирішуються в судовому порядку.
10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
10.1. Всі питання, не врегульовані цим Статутом та внутрішніми документами Організації, які стосуються взаємовідносин між членами Організації, Організацією та її членами, інші питання вирішуються на підставі чинного законодавства України.
10.2. Якщо окреме положення цього Статуту буде визнане недійсним, то це не буде підставою для визнання недійсним всього Статуту.
Недійсне положення замінюється положенням, що допустиме у правовому відношенні, у порядку, вказаному в статті 8 цього Статуту.
10.3. Цей Статут набирає чинності з моменту його державної реєстрації у визначеному законом порядку.

Додаткове меню

Вінницька афіша

vinn afisha 

qr code anons Skuliozhka

 

Подяки

Ukrainian Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bulgarian Catalan Czech Danish Dutch English Estonian French Georgian German Greek Icelandic Italian Latvian Lithuanian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Vietnamese Welsh

Журнал

Статистика